Lighting Designner
MITSUMASA HAYASHI 林 光政
 
 Tsuyoshi Nagabuchi
2012
「ARENA TOUR 2012 Stay Alive」
Arena Tour
©Toshihiro Nakaigawa